Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22).

Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni, kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr. Ovaj izvještaj sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje ovise o razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila.

Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda.