Financijski izvještaji i objave

Financijski izvještaji i objave

Polugodišnji izvještaji društva:                        

Godišnji izvještaji društva:

Izvještaj neovisnog revizora o izračunu kapitala društva za upravljanje investicijskim fondovima: 

 

Objave o izmjeni Prospekta i Pravila

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19) u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta fondova pod upravljanjem društva:

·       Izmijenjena je točka 3.1 kojom se uključuje rizik održivosti kako je definirano Uredbom (EU) 2019/2088 (SFDR)

Navedene izmjene primjenjuju se od 10. ožujka 2021. godine.

Izmijenjeni:

1.      Prospekt Erste Adriatic Bond

2.      Prospekt Erste Conservative,

3.      Prospekt Erste E-Conservative, 

4.      Prospekt Erste Adriatic Equity,

5.      Prospekt Erste Adriatic Multi Asset.

 

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19 u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta pod upravljanjem društva:

·  Izmijenjena je točka 5.1 na način da se smanjuje minimalni iznos uplate i isplate u EUR-ima s 10.000,00 EUR-a na 50,00 EUR-a.

Navedene izmjene primjenjuju se od 1. veljače 2021. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19 u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta pod upravljanjem društva:

·       Izmijenjena je točka 7. u svrhu usklađenja s novim Zakonom o porezu na dohodak koji smanjuje poreznu stopu na dohodak od kapitala na 10%.

·       Ažurirana je lista fondova pod upravljanjem Društva u točki 9.

·       Ažurirani su povijesni prinosi u točki 3.4 na način da su dodani prinosi za 2020. godinu

Navedene izmjene primjenjuju se od 13. siječnja 2021. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Društva:

· U točki 6d) Prospekta i pravila YOU Invest Active mijenja se naknada depozitaru koja sada iznosi 0,14 %,

· U točki 6d) Prospekta i pravila YOU Invest Balanced mijenja se naknada depozitaru koja sada iznosi 0,13 %,

· U točki 6d) Prospekta i pravila YOU Invest Solid mijenja se naknada depozitaru koja sada iznosi 0,12 %.

Navedene izmjene primjenjuju se od 10. srpnja 2020. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Društva:

  • U točki 2.1 se u skladu s ESMA UCITS Q&A utvrđuje da Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se sa referentnom vrijednosti.
  • U točki 3.4 dodani su prinosi za 2019. godinu. 

Navedene izmjene primjenjuju se od 15. veljače 2020. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva:

· mijenja se trenutna naknada za upravljanje u točki 6. b) Prospekta Erste Conservative tako da ista sada iznosi 0,20%

· mijenja se trenutna naknada za upravljanje u točki 6. b) Prospekta Erste E-Conservative tako da ista sada iznosi 0,15%

· mijenja se trenutna naknada za upravljanje u točki 6. b) Prospekta Erste Adriatic Bond tako da ista sada iznosi 1%

· mijenja se naknada depozitaru u točki 6. d) Prospekta Erste Conservative tako da ista sada iznosi 0,039%

· mijenja se naknada depozitaru u točki 6. d) Prospekta Erste E-Conservative tako da ista sada iznosi 0,025% 

Navedene izmjene primjenjuju se od 1. siječnja 2020. godine do opoziva.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila Erste E-Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom:

· promjena trenutne naknade za upravljanje u točki 6. b) Prospekta tako da ista sada iznosi   0,20%

 Navedena izmjena primjenjuje se od 1. kolovoza 2019. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta Erste ADRIATIC BOND otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom:

    ·  U točki 6. se utvrđuje da uplate i isplate napajajućeg fonda nisu podložne naplati ulazne i izlazne naknade obzirom da Zakon definira da Društvo koje upravlja glavnim UCITS fondom ne smije napajajućem UCITS fondu naplatiti ulazne i izlazne naknade.

Navedene izmjene primjenjuju se od 24. svibnja 2019. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno naputku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) tijekom postupka izmjena prospekta bivših novčanih fondova izvršilo usklađenje sadržaja ostalih prospekata pod upravljanjem društva u dijelu koji se odnosi na nebitne izmjene,  a sve sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon). Društvo je usvojilo izmjene sljedećih prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva:

- Erste Adriatic Bond, 

- Erste Adriatic Equity,

- YOU INVEST Solid,

- YOU INVEST Balanced i

- YOU INVEST Active

- Erste Adriatic Short Term Bond

- Erste Local Short Term Bond.

Navedene izmjene primjenjuju se od 12. travnja 2019. godine.

 

Društvo također, napominje da je dana 11. travnja 2019. godine zaprimilo odobrenje Agencije za promjenu obveznog sadržaja pravila za sve otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod upravljanjem Društva. Društvo sukladno članku 199. Zakona objavljuje izmijenjene verzije pravila te obavještava ulagatelje da iste stupaju na snagu danom objave.  

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova Erste CONSERVATIVE i Erste E-CONSERVATIVE pod upravljanjem Društva:

-  mijenja se točka 2.2, B. na način da se dodaje objašnjenje prema kojem ograničenje ulaganja od 75% imovine ne obuhvaća kratkoročne obveznice obzirom da su iste već obuhvaćene točkom 2.2, A

Navedene izmjene primjenjuju se od 20. ožujka 2019. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 193. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva:

- bitne promjene prospekta i pravila fonda Erste CONSERVATIVE

- bitne promjene prospekta i pravila fonda Erste E-CONSERVATIVE.

Navedene bitne izmjene sukladno članku 193. stavak 2. Zakona stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 7. ožujka 2019. godine. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade. 

Više o bitnim promjenama pročitajte na poveznicama:

 

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva:

- mijenja se naziv fonda Erste LOCAL CONSERVATIVE i sada glasi Erste CONSERVATIVE

- mijenja se naziv fonda Erste ADRIATIC CONSERVATIVE i sada glasi Erste E-CONSERVATIVE.

Navedene izmjene primjenjuju se od 24. siječnja 2019.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva:

- mijenja se naziv fonda Erste MONEY i sada glasi Erste LOCAL CONSERVATIVE

- mijenja se naziv fonda Erste EURO-MONEY i sada glasi Erste ADRIATIC CONSERVATIVE

- mijenja se točka 7. Prospekta fonda Erste MONEY i Erste EURO-MONEY na način da se u stavku 4. detaljnije definira izračun poreza za pravne osobe.

- mijenja se točka 8. Prospekta fonda Erste MONEY i Erste EURO-MONEY u svrhu usklađenja s posljednjim izmjenama Zakona.

Navedene izmjene primjenjuju se od 21. srpnja 2018. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila YOU INVEST Active, Prospekta i pravila YOU INVEST Balanced, Prospekta i pravila YOU INVEST Solid:

U točki 9.1 dodani su podaci o društvu Erste Asset Management GmbH koje djeluje kao savjetnik fonda.

Navedene izmjene primjenjuju se od 30. svibnja 2018. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo izmjene Prospekta i pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva na način da su točki 3.4. dodani prinosi za 2017. godinu.

Navedene izmjene primjenjuju se od 5. veljače 2018. godine. 

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste EURO-MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koje možete detaljnije vidjeti u obavijesti.

Navedene bitne izmjene usvojene su 16. veljače 2018. godine. a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 28. ožujka 2018. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Društvo Erste Asset Management sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koje možete detaljnije vidjeti u obavijesti.

Navedene bitne izmjene usvojene su 08. ožujka 2018. godine. a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 17. travnja 2018. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva: izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%. izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste EURO-MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,05% umjesto dosadašnjih 0,08%. izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste Adriatic Short Term Bond te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%.

Navedene izmjene primjenjuju se od 1. siječnja 2018. godine. 

Ostale objave o izmjeni Prospekta i Pravila možete preuzeti na sljedećim poveznicama: 

Popis transakcija s povezanim osobama