Ostale objave društva

i informacije

Delegirani poslovi na treće osobe

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati, uz suglasnost Agencije. Prilikom odabira trećih osoba, Društvo vodi brigu da te osobe imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova, te da se delegiranjem ne ugrožavaju interesi ulagatelja i Fonda.


Popis poslova delegiranih na treću osobu:

DELEGIRANI POSAO TREĆA OSOBA
Informatičke usluge IN2 d.o.o., Zagreb
Promeks kompjuter d.o.o.
Poslovi dubinske analize stranaka prema ZSPNFT, FATCA-i i CRS-u Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Elektroničko pohranjivanje i skladištenje poslovne dokumentacije VIP DATA d.o.o.
Interna revizija BDO Croatia d.o.o.

Depozitar

U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Fonda.

Popis trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova:

Prikaz rizika vezanih uz Društvo

Tabelarni prikaz rizika vezanih uz Društvo za upravljanje:

VRSTA RZIKA OPIS RAZINA UTJECAJA
Tržišni rizik Rizik potencijalnog gubitka uslijed pada cijene pojedinog financijskog instrumenta NIZAK
Operativni rizik Rizik nastanka događaja koji kao posljedicu ima financijski gubitak, a uzrok su mu neadekvatni procesi, pogreške ljudi ili sustava i slično NIZAK
Strateški rizik Rizik negativnog učinka na kapital Društva zbog loših poslovnih odluka Društva NIZAK
Reputacijski rizik Rizik potencijalnog gubitka odnosno smanjenja budućih prihoda Društva uslijed neželjenih događaja koji narušavaju reputaciju Društva NIZAK
Sistemski rizik Rizik potencijalnog gubitka uslijed kolapsa cijelog financijskog sustava, tržišta kapitala i slično NIZAK
Rizik kontinuirane prikladnosti Rizik nastupa neželjenog događaja zbog lošeg upravljanja Društvom u pogledu solventnosti, kompetencija zaposlenika, kvalitete poslovanja NIZAK
Rizik sukoba interesa Rizik nastupa neželjenog događaja zbog aktivnosti zaposlenika koje bi u neravnopravan položaj stavili Društvo i/ili ulagatelje NIZAK

Rizici svakog pojedinog fonda detaljno su opisani u Prospektima i Pravilima.

FATCA I CRS

Erste Asset Management primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act) koja je postala obavezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja Međudržavnog sporazuma između Republike  Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Prema FATCA-i sve financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavještavaju lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a - IRS) o poreznim obveznicima SAD-a koji imaju financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.

Erste Asset Management primjenjuje odredbe CRS-a (Common Reporting Standard). CRS je Globalni standard Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj („OECD“) za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između nadležnih jurisdikcija u kojima porezni obveznici imaju prebivalište kao porezni rezidenti. Razvijen je s ciljem sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza, a usvojen je potpisivanjem Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima. Republika Hrvatska pristupila je Mnogostranom sporazumu u listopadu 2014. Direktivom 2014/107/EU od 9.12.2014. („DAC 2“) o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja stvorena je jedinstvena pravna osnova za primjenu Globalnog standarda za države članice EU. Na temelju navedene Direktive financijske institucije u RH obavezne su Poreznoj upravi RH dostavljati određene propisane podatke o financijskim računima  poreznih rezidenata država potpisnica CRS-a, a koje će Porezna uprava RH prosljeđivati poreznim upravama država CRS potpisnica.

Ostale informacije

Procedura za ostvarivanje glasačkih prava iz instrumenata u imovini UCITS fonda

Društvo će pažnjom dobrog gospodarstvenika, redovito pratiti relevantne događaje vezane uz izdavatelje čije financijske instrumente drži u fondovima/portfeljima pod upravljanjem.

Prilikom glasovanja na redovnim i izvanrednim skupštinama, Društvo će se rukovoditi najboljim interesima svojih klijenata, odnosno postupati u najboljim interesima portfelja/fondova pod upravljanjem.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, Društvo odlučuje za svaku skupštinu zasebno. Odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju na skupštinama, odnosno o glasovanju po točkama dnevnog reda na skupštinama, donosi Odjel upravljanja imovinom fondova. Društvo će sudjelovati na skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može utjecati na odluke koje se donose.

Društvo će svoje glasačko pravo ostvarivati na temelju vlastite procjene o utjecaju odluke skupštine na vrijednost dionica, te će podržavati one odluke za koje smatra da će povećati vrijednost dionica, a glasovat će protiv odluka za koje vjeruje da će imati negativan utjecaj na vrijednost dionica. Društvo će za sve dionice jednog izdavatelja u portfeljima/fondovima pod upravljanjem glasovati na jednak način, kako bi se spriječio potencijalni sukob interesa.

U slučaju odluke o sudjelovanju na skupštini, Društvo će sastaviti pisani prijedlog o stavovima koje treba zauzeti po pojedinim točkama dnevnog reda, u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja fonda/portfelja pod upravljanjem.

* Pojedinosti o radnjama iz ove procedure dostupni su ulagateljima na zahtjev.

Objava podataka o oblicima naknada članova uprave