Ostale objave društva

i informacije

Delegirani poslovi na treće osobe

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati, uz suglasnost Agencije. Prilikom odabira trećih osoba, Društvo vodi brigu da te osobe imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova, te da se delegiranjem ne ugrožavaju interesi ulagatelja i Fonda.


Popis poslova delegiranih na treću osobu:

Depozitar

U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Fonda.

Popis trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova:

Prikaz rizika vezanih uz Društvo

Tabelarni prikaz rizika vezanih uz Društvo za upravljanje:

Rizici svakog pojedinog fonda detaljno su opisani u Prospektima i Pravilima.

FATCA I CRS

Erste Asset Management primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act) koja je postala obavezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja Međudržavnog sporazuma između Republike  Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Prema FATCA-i sve financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavještavaju lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a - IRS) o poreznim obveznicima SAD-a koji imaju financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.

Erste Asset Management primjenjuje odredbe CRS-a (Common Reporting Standard). CRS je Globalni standard Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj („OECD“) za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između nadležnih jurisdikcija u kojima porezni obveznici imaju prebivalište kao porezni rezidenti. Razvijen je s ciljem sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza, a usvojen je potpisivanjem Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima. Republika Hrvatska pristupila je Mnogostranom sporazumu u listopadu 2014. Direktivom 2014/107/EU od 9.12.2014. („DAC 2“) o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja stvorena je jedinstvena pravna osnova za primjenu Globalnog standarda za države članice EU. Na temelju navedene Direktive financijske institucije u RH obavezne su Poreznoj upravi RH dostavljati određene propisane podatke o financijskim računima  poreznih rezidenata država potpisnica CRS-a, a koje će Porezna uprava RH prosljeđivati poreznim upravama država CRS potpisnica.

Ostale informacije

Procedura za ostvarivanje glasačkih prava iz instrumenata u imovini UCITS fonda

Društvo će pažnjom dobrog gospodarstvenika, redovito pratiti relevantne događaje vezane uz izdavatelje čije financijske instrumente drži u fondovima/portfeljima pod upravljanjem.

Prilikom glasovanja na redovnim i izvanrednim skupštinama, Društvo će se rukovoditi najboljim interesima svojih klijenata, odnosno postupati u najboljim interesima portfelja/fondova pod upravljanjem.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, Društvo odlučuje za svaku skupštinu zasebno. Odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju na skupštinama, odnosno o glasovanju po točkama dnevnog reda na skupštinama, donosi Odjel upravljanja imovinom fondova. Društvo će sudjelovati na skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može utjecati na odluke koje se donose.

Društvo će svoje glasačko pravo ostvarivati na temelju vlastite procjene o utjecaju odluke skupštine na vrijednost dionica, te će podržavati one odluke za koje smatra da će povećati vrijednost dionica, a glasovat će protiv odluka za koje vjeruje da će imati negativan utjecaj na vrijednost dionica. Društvo će za sve dionice jednog izdavatelja u portfeljima/fondovima pod upravljanjem glasovati na jednak način, kako bi se spriječio potencijalni sukob interesa.

U slučaju odluke o sudjelovanju na skupštini, Društvo će sastaviti pisani prijedlog o stavovima koje treba zauzeti po pojedinim točkama dnevnog reda, u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja fonda/portfelja pod upravljanjem.

* Pojedinosti o radnjama iz ove procedure dostupni su ulagateljima na zahtjev.

Izvještaj o pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena
trgovanja

Društvo Erste Asset Management d.o.o. obavještava da je do 30. travnja 2019. objavilo priloženi izvještaj sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/576 оd 8. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za godišnju objavu od strane investicijskih društava informacija o identitetu mjesta izvršenja i o kvaliteti izvršenja (Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/576).