Akcije

Akcija bez ulaznih i izlaznih naknada

Sukladno točki 6 a) Prospekata otvorenih investicijskih fondova You Invest SOLID, You Invest BALANCED i You Invest ACTIVE, za sva ulaganja od 01.01.2019. godine neće se obračunati ulazna naknada.

Sukladno točki 6 c) Prospekata otvorenih investicijskih fondova u fondovima:

- Erste Adriatic Bond i Erste Adriatic Equity, za sva ulaganja od 01.01.2019. godine neće se obračunavati izlazna naknada bez obzira na trajanje ulaganja.

Erste Adriatic Multi Assetu, za sva ulaganja od 19.07.2019. neće se obračunavati izlazna naknada bez obzira na trajanje ulaganja. 

Navedne akcije vrijede do opoziva.

 

Smanjene upravljačke naknade:

Erste CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,70% od neto imovine fonda godišnje, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 0,25% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2019. do opoziva.

 

Erste E-CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,50% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada će od 01.08.2019. do 31.12.2019. iznositi:  0,20% neto imovine Fonda godišnje.

 

Sve ostale naknade za upravljanje ostaju kako su definirane Prospektom pojedinog fonda.