Pregled prinosa

Skupine fondova

Erste Asset Management nudi četiri različite skupine fondova:

 

Tradicionalni fondovi investiraju sredstva na primjer globalno u dionice ili isključivo u
državne obveznice zemalja eurozone. U ovoj skupini nalaze se i mješoviti fondovi.

Fondovi odgovornog ulaganja investiraju sredstva sukladno ekološkim ili društveno odgovornim kriterijima. Takvi fondovi nazivaju se „ESG“ fondovi prema engleskoj terminologiji „Environmental, Social, and Corporate Governance“ što označava poseban odnos u upravljanju poslovanjem prema područjima od šireg društvenog značaja kao što je očuvanje okoliša i održivo poslovanje.

You Invest fondovi su investicijska rješenja koja kroz tri različita nivoa rizika nude dodatni pregled ulaganja, izvještavanja te moderni način komunikacije.

Fondovi zajedničke suradnje su fondovi koji su osnovani s partnerskim društvima, gdje partner upravlja prodajom i/ili investicijama, a Erste Asset Management upravlja administrativne poslove i/ili investicijama.

Kategorija fonda

Dionički fondovi

Imovina dioničkih fondova investira se primarno u dionice i/ili dioničke fondove. Dionički fondovi su međusobno različiti koliko se i dionička tržišta međusobno razlikuju. Širina takvih investicijskih mogućnosti kreće se od investiranja u globalna tržišta do fondova koji investiraju na tržištima pojedinih država, regija ili gospodarskih sektora.

Obveznički fondovi

Imovina obvezničkih fondova investira se isključivo u dužničke vrijednosne papire ili druge obvezničke fondove. Investiranje u obveznice nudi stabilnost prinosa kroz kamatni kupon obveznice te otkup obveznica izdavatelja i isplatu investiranih sredstava u trenutku dospijeća istih, iako takvi fondovi općenito ne drže uvijek obveznice do dospijeća istih.

Obveznički fondovi s obveznicama koje dospijevaju kroz kraći rok

Imovina obvezničkih fondova investira se isključivo u kratkoročne dužničke vrijednosne papire ili druge obvezničke fondove s kratkim rokom dospijeća te instrumente novčanog tržišta. Investiranje u obveznice s kraćim rokom dospijeća nosi u pravilu veći prinos od instrumenata tržišta novca.

Mješoviti fondovi

Imovina mješovitih fondova investira se u različite investicijske klase (na primjer u dionice i obveznice) optimizirajući potencijale rasta vrijednosti dionica, s nižim rizikom koje nudi ulaganje u obveznice (isplata kamate kroz kupon). Takvi mješoviti fondovi pružaju šire mogućnosti investiranja i upravljanja fondom kroz različita razdoblja. Najbolji primjer je razdoblje stagnacije ili padajućeg tržišta dionica kada se sredstva mogu usmjeriti u obveznice s kamatnim kuponom, kao i razdoblje kada je dioničko tržište u zamahu te je moguće potencijalno ostvariti bolji prinos. 

Geografska struktura

Investicijski fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedinu regiju, državu ili gospodarski sektor, kao na primjer u razvijena tržišta, tržišta u nastajanju ili Adriatic regiju.

Odabir obveznica

Obveznički fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedini segment obveznica (na primjer državne ili  korporativne obveznice), ali i u obveznice iz odabrane regije (na primjer Adriatic), obveznice različitih valuta (na primjer USD) ili obveznice različitih investicijskih razreda (na primjer High-Yield Bonds).

Rizik i razdoblje investiranja

Naznačeni rizik i preporučeno vrijeme investiranja u naše investicijske fondove izravno je povezano uz Sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti (SRRI). Kod razine pokazatelja 1 ili 2, preporučeni rok investiranja je najmanje 2 godine uz nisko procijenjeni  rizik. Kod razine pokazatelja 3 do nivoa 6, preporučeni rok investiranja je najmanje 6 godine uz umjereni ili srednje procijenjeni  rizik. Fondovi se mogu označiti i kao visoko rizični fondovi s preporučenim rokom investiranja od najmanje 8 godina. Kako se fond označava isključivo prema sintetičkom pokazatelju (SRRI), takva oznaka nije pouzdani pokazatelj budućeg prinosa i mijenja se tijekom poslovanja fonda. Kad je razina pokazatelja 1, takva oznaka ne znači da ulaganje u taj fond ne nosi nikakav rizik.

Valutni rizik

Da

Rizik promjene tečaja neke valute može u značajnoj mjeri utjecati na prinos  fonda.

Ne

Rizik promjene tečaja neke valute ne utječe na prinos fonda zbog valutne zaštite  (“hedging”) investicijskih pozicija fonda u drugoj valuti. 

Prihvatljivi valutni rizik

S ciljem iskorištavanja investicijskih prilika, valutni rizik se može prihvatiti u određenoj mjeri. 

Rizik promjene tečaja neke valute može uodređenoj prilici utjecati na prinos fonda.

Rezultati poslovanja Erste investicijskih fondova ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fondova. Mogući su slijedeći rizici ulaganja: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tecaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine i rizik zemlje. Prinos fondova je izražen nakon odbitka svih troškova osim izlaznih naknada.

Prinos od početka godine izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na datum izvještaja u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Isto se odnosi i na prikaz godišnjeg prinosa za svaku kalendarsku godinu posebno. Prinos od osnutka predstavlja prosjecni godišnji prinos i izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, izražena na godišnjoj razini.

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: