Pregled prinosa

Kategorija fonda

Dionički fondovi

Imovina dioničkih fondova investira se primarno u dionice i/ili dioničke fondove. Dionički fondovi su međusobno različiti koliko se i dionička tržišta međusobno razlikuju. Širina takvih investicijskih mogućnosti kreće se od investiranja u globalna tržišta do fondova koji investiraju na tržištima pojedinih država, regija ili gospodarskih sektora.

Obveznički fondovi

Imovina obvezničkih fondova investira se isključivo u dužničke vrijednosne papire ili druge obvezničke fondove. Investiranje u obveznice nudi stabilnost prinosa kroz kamatni kupon obveznice te otkup obveznica izdavatelja i isplatu investiranih sredstava u trenutku dospijeća istih, iako takvi fondovi općenito ne drže uvijek obveznice do dospijeća istih.

Obveznički fondovi s obveznicama koje dospijevaju kroz kraći rok

Imovina obvezničkih fondova investira se isključivo u kratkoročne dužničke vrijednosne papire ili druge obvezničke fondove s kratkim rokom dospijeća te instrumente novčanog tržišta. Investiranje u obveznice s kraćim rokom dospijeća nosi u pravilu veći prinos od instrumenata tržišta novca.

Mješoviti fondovi

Imovina mješovitih fondova investira se u različite investicijske klase (na primjer u dionice i obveznice) optimizirajući potencijale rasta vrijednosti dionica, s nižim rizikom koje nudi ulaganje u obveznice (isplata kamate kroz kupon). Takvi mješoviti fondovi pružaju šire mogućnosti investiranja i upravljanja fondom kroz različita razdoblja. Najbolji primjer je razdoblje stagnacije ili padajućeg tržišta dionica kada se sredstva mogu usmjeriti u obveznice s kamatnim kuponom, kao i razdoblje kada je dioničko tržište u zamahu te je moguće potencijalno ostvariti bolji prinos. 

Geografska struktura

Investicijski fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedinu regiju, državu ili gospodarski sektor, kao na primjer u razvijena tržišta, tržišta u nastajanju ili Adriatic regiju.

Odabir obveznica

Obveznički fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedini segment obveznica (na primjer državne ili  korporativne obveznice), ali i u obveznice iz odabrane regije (na primjer Adriatic), obveznice različitih valuta (na primjer USD) ili obveznice različitih investicijskih razreda (na primjer High-Yield Bonds).

Rizik i razdoblje investiranja

Naznačeni rizik i preporučeno vrijeme investiranja u naše investicijske fondove izravno je povezano uz Sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti (SRRI). Kod razine pokazatelja 1 ili 2, preporučeni rok investiranja je najmanje 2 godine uz nisko procijenjeni  rizik. Kod razine pokazatelja 3 do nivoa 6, preporučeni rok investiranja je najmanje 6 godine uz umjereni ili srednje procijenjeni  rizik. Fondovi se mogu označiti i kao visoko rizični fondovi s preporučenim rokom investiranja od najmanje 8 godina. Kako se fond označava isključivo prema sintetičkom pokazatelju (SRRI), takva oznaka nije pouzdani pokazatelj budućeg prinosa i mijenja se tijekom poslovanja fonda. Kad je razina pokazatelja 1, takva oznaka ne znači da ulaganje u taj fond ne nosi nikakav rizik.

Valutni rizik

Da

Rizik promjene tečaja neke valute može u značajnoj mjeri utjecati na prinos  fonda.

Ne

Rizik promjene tečaja neke valute ne utječe na prinos fonda zbog valutne zaštite  (“hedging”) investicijskih pozicija fonda u drugoj valuti. 

Prihvatljivi valutni rizik

S ciljem iskorištavanja investicijskih prilika, valutni rizik se može prihvatiti u određenoj mjeri. 

Rizik promjene tečaja neke valute može uodređenoj prilici utjecati na prinos fonda.

Rezultati poslovanja Erste investicijskih fondova ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fondova. Mogući su slijedeći rizici ulaganja: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tecaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine i rizik zemlje. Prinos fondova je izražen nakon odbitka svih troškova osim izlaznih naknada.

Prinos od početka godine izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na datum izvještaja u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Isto se odnosi i na prikaz godišnjeg prinosa za svaku kalendarsku godinu posebno. Prinos od osnutka predstavlja prosjecni godišnji prinos i izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, izražena na godišnjoj razini.

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: