Pregled prinosa

Rezultati poslovanja Erste investicijskih fondova ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fondova. Mogući su slijedeći rizici ulaganja: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tecaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine i rizik zemlje. Prinos fondova je izražen nakon odbitka svih troškova osim izlaznih naknada.

Prinos od početka godine izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na datum izvještaja u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Isto se odnosi i na prikaz godišnjeg prinosa za svaku kalendarsku godinu posebno. Prinos od osnutka predstavlja prosjecni godišnji prinos i izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, izražena na godišnjoj razini.

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: