Investicijski proces

Erste Asset Management d.o.o. (EAM) pripada Erste Asset Management grupi koja upravlja imovinom od oko 72 milijarde EUR-a (30.04.2022.) uloženih u više od 400 fondova i portfelja. EAM upravlja s 9 UCITS fondova, 2 alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom te nudi uslugu upravljanja privatnim portfeljima i investicijsko savjetovanje.   

Pravilnik o poslovnom ponašanju i sprječavanju sukoba interesa

Društvo je usvojilo Pravilnik čija je svrha definiranje osnovnih načela i postupaka u radu kako bi se izbjegle situacije u kojima može doći do sukoba interesa između Društva i  klijenta, odnosno klijenata međusobno te politika rješavanja sukoba interesa, ukoliko sukob interesa nije moguće izbjeći. 

Također, Pravilnikom se definiraju pravila poslovnog ponašanja Društva i njegovih zaposlenika, uključujući i politike kojima se sprječavaju zlouporabe koje bi mogle utjecati na stabilnost i integritet tržišta te zabranu primanja dodatnih poticaja (eng. Inducements) u odnosu na usluge koje pruža Društvo te administrativne poslove u vezi s istim. 

Pravilnik će se ažurirati prema potrebi kako bi bio primjeren veličini i organizacijskom ustroju Društva, kao i vrsti, opsegu i složenosti djelatnosti koje Društvo obavlja. 

Za više informacija može preuzeti Politiku: 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.