EU održiva ulaganja

Informacije EAM-a sukladno člancima 3. i 4. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima i o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Ove informacije utvrđuju ključne korake koje Erste Asset Management d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) poduzima u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za objavljivanjem u vezi s održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba).

Osnovni zahtjevi definirani su na razini EAM grupe (u daljnjem tekstu: EAM). Uz to, svako društvo zasebno je odgovorno ispuniti sve zahtjeve opisane u ovim informacijama osiguravajući usklađenost sa zahtjevima SFDR uredbe.

Ove informacije predstavljaju provedbu zahtjeva iz članka 3. i 4. SFDR uredbe u operativne procese Društva. Društvo surađuje s namjenskim timom EAM-a u vezi s uključivanjem čimbenika održivosti u investicijske odluke. Sva načela, na koja se EAM obvezao, primjenjiva su na ponudu proizvoda, procese i odluke o ulaganju Društva kako je opisano u ovim informacijama.

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.