EU održiva ulaganja

Informacije EAM-a sukladno člancima 3. i 4. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima i o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Ove informacije utvrđuju ključne korake koje Erste Asset Management d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) poduzima u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za objavljivanjem u vezi s održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba).

Osnovni zahtjevi definirani su na razini EAM grupe (u daljnjem tekstu: EAM). Uz to, svako društvo zasebno je odgovorno ispuniti sve zahtjeve opisane u ovim informacijama osiguravajući usklađenost sa zahtjevima SFDR uredbe.

Ove informacije predstavljaju provedbu zahtjeva iz članka 3. i 4. SFDR uredbe u operativne procese Društva. Društvo surađuje s namjenskim timom EAM-a u vezi s uključivanjem čimbenika održivosti u investicijske odluke. Sva načela, na koja se EAM obvezao, primjenjiva su na ponudu proizvoda, procese i odluke o ulaganju Društva kako je opisano u ovim informacijama.

Temelj EAM-ovog pristupa održivom ulaganju su Načela odgovornog ulaganja (eng: PRI) Ujedinjenih naroda. Kao potpisnik, EAM se obvezao da će u svojoj investicijskoj politici uzeti u obzir sljedeća Načela:

1. Uključit ćemo ESG teme pri analizi potencijalnih ulaganja i u proces donošenja investicijskih odluka.
2. Bit ćemo aktivni vlasnici i integrirat ćemo ESG teme u svoje politike.
3. Tražit ćemo od društava u koje ulažemo odgovarajuće izvještavanje o ESG temama.
4. Promicati ćemo prihvaćanje i provedbu Načela odgovornog ulaganja u investicijskoj industriji.
5. Surađivat ćemo s partnerima u svrhu povećanja učinkovitosti provedbe Načela odgovornog ulaganja.
6. Izvještavat ćemo o našim aktivnostima i napretku u provedbi Načela odgovornog ulaganja.

Kao dio strategije razvoja proizvoda Društva, posebna se pažnja posvećuje uključivanju rizika održivosti u procese donošenja investicijskih odluka. Pri uvođenju novih proizvoda i stalnom razvoju postojećih proizvoda daje se jasna prednost onim investicijskim strategijama koje su u skladu s ovom strateškom orijentacijom. Već ponuđeni proizvodi aktivno se revidiraju najmanje jednom godišnje i, gdje je to moguće, proširuje se uključivanje rizika održivosti u odgovarajuću investicijsku strategiju.

Društvo posvećuje posebnu pozornost načelima održivosti u području vlastitih ulaganja. Stručnjaci iz EAM ESG tima bit će uključeni u proces donošenja odluka o investicijskim odlukama u vlastitom portfelju tvrtke. 

Društvo je razvilo procedure za razmatranje ključnih štetnih utjecaja, kao i strategije dubinske analize povezane s negativnim utjecajima investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Proces dubinske analize sastoji se od:

- Redovitog pregleda kvantitativnih specifikacija i ograničenja u upravljanju rizicima uz pomoć
     - pozitivnih lista i/ili
     - negativnih lista
- dodatnih (kvantitativnih) procjena u upravljanju rizicima u svrhu provjere vjerodostojnosti pretpostavki i drugih (relevantnih) informacija važnih za management
- pregled procesa i dokumentacije u redovnom postupku revizije od strane kontrolnih funkcija (OP-Risk, Compliance)

Procedure za uzimanje u obzir relevantnih financijskih rizika i relevantnih rizika održivosti uključeni su u procese Društva.

Informacije o strategijama za utvrđivanje i ponderiranje glavnih štetnih učinaka na održivost i indikatora održivosti

EAM koristi ESG alate za prikaz različitih utjecaja na održivost i indikatora održivosti. Nisu svi elementi alata korišteni u svim investicijskim strategijama. Umjesto toga, upotreba pojedinih alata određuje se na temelju investicijske strategije i potencijalnog rizika koji je očekivan za svaki investicijski fond. U investicijskim fondovima u kojima se udjeli stječu od drugih društava za upravljanje, cilj je postići što veću dosljednost na razini fonda koji stječe udjele s obzirom na glavne štetne učinke na održivost i indikatore održivosti.

Promjene u smislu proširenja ili smanjenja korištenih alata moguće su ako se pojavi potreba u okviru redovite revizije ili na ad hoc osnovi. Ispod je shematski prikaz.

Općenito, ESG alati se mogu koristiti u svim investicijskim fondovima društva za upravljanje kako bi se uzeli u obzir rizici održivosti kao dio investicijskog procesa.

Minimalni standardi

Minimalni standardi za izravna ulaganja predstavljaju osnovne zahtjeve održivosti okoliša za upravljanje fondovima Društva. Nametanjem ozbiljnih ograničenja za ulaganja u ugljen pomažemo u poduzimanju aktivnosti protiv najvećeg proizvođača stakleničkih plinova i njegovom dugoročnom istiskivanju sa tržišta. Socijalna i etička načela, također su uključena u minimalne standarde Društva. Bitan element je isključivanje proizvođača i trgovaca kontroverznim oružjem koje je međunarodnim ugovorima zabranjeno zbog ogromne patnje koju mogu nanijeti civilnom stanovništvu. Odricanje od ulaganja u instrumente za špekuliranje hranom, također dio je ovih etičkih načela.

Sudjelovanje

Sudjelovanje znači da EAM ulazi u konstruktivan i svrhovit dijalog s onim društvima u koje ulaže kao dio svojih poslovnih aktivnosti, kako bi se sa upravljačkim tijelima toga društva založilo za poslovnu strategiju koja uključuje održivost. EAM djeluje izravno i putem investicijskih platformi kao što su PRI i CRIC, te poduzima zajedničke aktivnosti putem pružatelja usluga istraživanja. Ovi su projekti dugoročne prirode kako bi mogli pružiti dugoročnu potporu složenim procesima održivih promjena, na primjer u području izbjegavanja dječjeg rada. Društvo slijedi ova načela u svom investicijskom procesu. 

Glasačka prava

Ostvarivanje glasačkih prava sastavni je dio procesa upravljanja. Društvo izvršava glasačka prava povezana s financijskim instrumentima izlistanih kompanija koje izravno drže investicijski fondovi u skladu s održivom politikom glasovanja Društva, pri čemu se mogu koristiti usluge savjetnika za glasačka prava. Cilj je zagovarati održivo usklađivanje korporacija, kao i ciljano upravljanje pojedinačnim ESG rizicima od posebne važnosti. Podržavajući relevantne odluke dioničara, rješenja za zaštitu okoliša i socijalna pitanja formalno se nameću odboru navedene tvrtke. To je također u financijskom interesu svih investitora, bez obzira na etičke, moralne ili održive interese. Daljnje informacije o glasovanju mogu se naći na web stranici Društva.

Dodatno se uz gore navedena osnovna načela sljedeća pravila primjenjuju na investicijske fondove u skladu s člankom 8. SFDR uredbe koji promiču ili oglašavaju okolišne ili društvene značajke ili kombinaciju ovih obilježja: 

Integracija

Integracijom i povezanim smanjenjem ESG rizika već kod odabira vrijednosnih papira, s jedne strane, profil rizičnosti konkretnog investicijskog fonda poboljšava se nižim ponderiranjem neodrživih ili manje održivih vrijednosnih papira u portfelju, te s druge strane osigurava se da investicijski fond aktivno doprinosi sprječavanju socijalnih i ekoloških problema. Jedan od takvih primjera je poboljšani „ugljični otisak“. Veliki broj znanstvenih studija ukazuje na mogućnost ostvarivanja boljeg povrata od ulaganja uključivanjem ESG rizika u odluku o ulaganju.

Kroz interni model ESG ocjenjivanja tzv. "ESGenius", Društvu je omogućen pristup relevantnim ESG podacima za fondove pod upravljanjem Društva te pojedinačnim financijskim instrumentima. Odabir financijskih instrumenata temelji se na  podacima i analizama koje prikuplja i izrađuje ESG odjel za istraživanje EAM-a (korištenjem tzv. ESGenius aplikacije, a temeljem koje se kreira ESG ocjena). Financijski instrumenti moraju imati najmanje ESG ocjenu 50/100 i ne smiju kršiti ESG isključujuće kriterije (tj. prava radnika, nuklearna energija, genske tehnologije, korupcija i prijevara, dječji rad, fracking, ispitivanje na životinjama, ljudska prava, pornografija, duhan, ugljen i oružje).

Budući da se ESG ocjene s vremenom mogu promijeniti, ESG proizvodi će se redovito, najmanje kvartalno, provjeravati u skladu sa zadnje dostupnom ESG procjenom. Stoga se u tom smislu, kategorizacija održivih financijskih proizvoda može promijeniti.

Analitički pregled zasnovan na standardima

U analitičkom pregledu zasnovanom na standardima, provjeravaju se ulaganja u skladu s određenim međunarodnim standardima i normama kako bi se upravljalo i ograničavali rizici održivosti portfelja. Kriteriji za isključivanje koje primjenjuju investicijski fondovi Društva, uzimaju u obzir relevantne međunarodne standarde, od ljudskih prava i standarda zaštite prava radnika Međunarodne organizacije rada (ILO) do UN Global Compact inicijative. Izdavatelji koji ih krše isključeni su kako bi se izbjeglo bilo kakvo sudjelovanje investicijskih fondova Društva u kršenju tih međunarodnih standarda.

Uz to se mogu koristiti sljedeći alati:

Isključenja 

Kriteriji za isključivanje Društva postavljaju stroge etičke granice. Ta isključenja ne služe samo zadovoljavanju visokih etičkih zahtjeva investitora, već također posebno zabranjuju ulaganja u socijalno, ekonomski i ekološki značajna područja kao što su nuklearna energija, naftni derivati ili proizvodnja električne energije iz ugljena zbog njihovog negativnog utjecaja ili profila rizičnosti. To pruža izravan doprinos poboljšanju društvenog i okolišnog utjecaja.

Najbolji u klasi (Best in-class)

Pristup „najboljeg u klasi“ (eng. best-in-class approach) koristi ESG kriterije za prepoznavanje vodećih kompanija unutar gospodarskog sektora. Ovaj pristup omogućuje sektorski neutralnu strategiju ulaganja s djelomičnim smanjenjem rizika održivosti.

ESG analiza u okviru modela "ESGenius" procjenjuje kompanije prema njihovom održivom, odnosno ESG profilu rizičnosti. Primjenom pristupa „najboljeg u klasi“, odabir je ograničen na najbolje kompanije temeljem ESG kriterija te su osigurani najviši standardi održivosti. U srednjoročnom razdoblju, usmjeravaljući kapital (prema održivim ulaganjima), takav pristup pomaže podizanju razine održivosti kod vodstva kompanija. Ti se uspjesi mogu jasno primjetiti posebno na europskom tržištu čija prosječna ESG ocjena raste.

Dodatno se uz osnovna načela i gore navedena pravila, sljedeće smjernice primjenjuju na investicijske fondove koji imaju za cilj održivo ulaganje koji  u skladu s člankom 9. SFDR uredbe: 

Fondovi koji su usmjereni na održivost

Osnovni cilj fondova pod upravljanjem Društva koji su usmjereni na održivost (“Impact” fondovi) je generiranje očekivanih povrata uz ulaganje u konkretna rješenja socijalnih i ekoloških izazova kao što su klimatske promjene. Time se želi postići mjerljiv pozitivan učinak. Ekološka ili društvena vrijednost koju stvaraju takvi fondovi detaljno se izračunava i prikazuje na transparentan način. Te se informacije pružaju uz izvještavanje o CO2 otisku i izračunu vodenog otiska EAM-a. 

Tematski fondovi

Održivi tematski fondovi ciljano ulažu u područja kao što su energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, održiva mobilnost, kružno gospodarstvo i socijalni i razvojni projekti. Utjecaj na održivost izvještava se za svaki od ovih tematskih fondova.

Opis glavnih štetnih učinaka na održivost i mjera koje su poduzete ili planirane u ovom kontekstu 

Interna aplikacija omogućuje svim djelatnicima u odjelu upravljanja fondovima pristup relevantnim ESG informacijama, koje se potom mogu uzeti u obzir kod donošenja odluke o ulaganju.

Aktivna primjena minimalnih kriterija, kriterija izuzeća, odabira instrumenata na temelju standarda i primjena pristupa najboljih u klasi omogućit će održavanje niske razine investicija s negativnim učinkom na održivost. 

Ostvarivanje glasačkih prava i angažman u društvima u koje se ulaže također pružaju mogućnost izravnog utjecaja u svrhu postizanja boljeg upravljanja aspektima održivosti.

 

Kratki sažetak politike sudjelovanja, kojom ispunjavamo svoju odgovornost vezano za održivost i drugih obveza prema ulagateljima:

Aktivno vlasništvo

Pod aktivnim vlasništvom podrazumijevamo odgovornost Društva da pored uzimanja u obzir kriterija održivosti pri odabiru vrijednosnih papira, budemo i aktivni ulagatelj koji promovira mjere koje doprinose društvenoj odgovornosti, zaštiti okoliša i većoj transparentnosti.

Ovdje razlikujemo sudjelovanje, npr. formalni i neformalni dijalog s izdavateljima od izvršavanja glasačkih prava na godišnjim skupštinama (voting).

Sudjelovanje

Kao predani ulagatelj, Društvo teži aktivnom dijalogu s upravom relevantnih izdavatelja u okviru provođenja procesa održivosti. Na taj se način identificiraju slabosti u područjima zaštite okoliša, socijalnih pitanja i korporativnog upravljanja te se potom pokušava pronaći zajedničko rješenje za poboljšanje. Sudjelovanje nije samo stvar odgovornosti, već također pomaže minimizirati rizike i na taj način može poboljšati dugoročni povrat ulaganja. Izdavatelji koji ustrajno odbijaju sudjelovati u dijalogu mogu biti isključeni te Društvo može odlučiti da u njih više neće ulagati. Što se tiče sudjelovanja, EAM se oslanja na četiri strategije:

Glasovanje

Glasovanje je centralni instrument za izvršavanje aktivnog vlasništva. Društvo je usvojilo politku sudjelovanja sukladno regulativi te prema navedenoj politici ostvaruje glasačka prava u izdavateljima u koje se ulaže.

Više informacija o politici sudjelovanja može se naći na web stranici Društva.

Referenca na Code for Responsible Corporate Governance i međunarodno priznate standarde za due diligence i izvještavanje 

CO2 otisak

EAM aktivno nastoji smanjiti emisiju ugljika u svim područjima poslovanja Društva. U tu svrhu, u skladu s Protokolom o stakleničkim plinovima, emisije se mjere prema klasifikaciji Opsega 1 - 3. Uz to, emisije CO2 nisu samo identificirane u skladu s međunarodnim standardima, već se postavljeni ciljevi za smanjenje emisija aktivno slijede (npr. zamjena službenih putovanja videokonferencijama, prelazak na javni prijevoz za putovanje na posao, smanjenje potrošnje papira itd.).

Stupanj usklađenosti EAM-a s ciljevima Pariškog sporazuma

EAM je član organizacije Climate Action 100+. Climate Action 100+ koalicija je investitora pokrenuta 2017. godine i zamišljeno je da traje pet godina.

Cilj je angažirati 100 najvećih svjetskih emitera stakleničkih plinova kako bi smanjili svoje emisije i financijski procijenili klimatske rizike u svojim bilancama i uskladili svoje poslovne strategije s ciljevima Pariškog sporazuma. Zajedno je 100 tvrtki odgovorno za oko dvije trećine globalnih emisija stakleničkih plinova. Kao dio Klimatske akcije 100+, Erste Asset Management GmbH preuzeo je vodeću ulogu u zajedničkom angažmanu s OMV AG. 

EAM je u svibnju 2020. godine odlučio sudjelovati u programu PACTA 2020. PACTA je kratica za "Paris Agreement Capital Transition Assessment" model koji je za procjenu klimatskog utjecaja financijskih portfelja. Cilj je izmjeriti usklađenost portfelja s pariškim klimatskim ciljevima.

2016. EAM je potpisao PRI Montreal Pledge. EAM se time obvezuje izmjeriti i objaviti ugljični otisak svih svojih održivih dioničkih i obvezničkih fondova.

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.