Što je investicijski fond?

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Što je investicijski fond?

Investicijski fond oblik je zajedničkog ulaganja, koji se osniva sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine. Zajedničkim ulaganjem kroz fondove omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te značajno umanjenje rizika kroz puno veću mogućnost diverzifikacije u odnosu na samostalno ulaganje.

Investicijski fondovi nude jednostavan pristup financijskim tržištima

Želite li prikupiti dodatna sredstva za raspolaganjem većim budžetom u mirovini, ulagati na konzervativnijim obveznički tržištima ili pak sudjelovati na rizičnijim, dioničkim tržištima - upravo su fondovi ekonomičan i učinkovit način provedbe investicija po vašem izboru.

Ulaganjem u investicijski fond sudjelujete na tržištu kapitala.

U vaše ime novac ulažu vrhunski profesionalci, fond menadžeri. Za ulaganje u investicijski fond nije nužno odvojiti veću količinu novca, već je ulaganje moguće ugovaranjem trajnog naloga od 25,00 EUR mjesečno, a minimalna jednokratna uplata iznosi 50,00 EUR.

Za one koji žele znati više - Informacije koje se ne uče u školi

Karakteristike investicijskih fondova

                   Transparentnost

U svakom trenutku možete provjeriti trenutačnu cijenu udjela i strukturu ulaganja odabranog investicijskog fonda.

 

               

                    Dostupnost sredstava

Svoje udjele u fondu možete prodati u bilo kojem trenutku i sredstva će vam biti isplaćena unutar 5 radnih dana.

 

                       Atraktivan prinos

Investicijski fondovi u prosjeku ostvaruju više prinose u odnosu na klasične oblike štednje, ali sadrže i rizike koje je potrebno razmotriti.

 

Osnovne karakteristike investicijskih fondova prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22):      

  • Fondovi imaju naziv "otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom" što znači da pružaju mogućnost ulaganja neograničenom broju ulagatelja i novi udjeli mogu biti izdani u bilo kojem trenutku
  • Fondovima upravljaju specijalizirane institucije (društva za upravljanje fondovima)
  • Fond manageri su stručne osobe koje upravljaju fondovima i odabiru vrijednosne papire u portfelju fonda
  • Široka diverzifikacija rizika, npr. ulaganjem u vrijednosne papire različitih vrsta i izdavatelja, ali i različite geografske i gospodarske izloženosti 
  • Dnevni izračun neto vrijednosti imovine 
  • Redovite kontrole neovisnih revizora
  • Udjelničar u fondu je suvlasnik imovine pod upravljanjem razmjerno količini uloženih sredstava u fondu; udjeli u fondu predstavljaju zasebnu imovinu (odvojenu od imovine Društva i Banke, zaštićenu u slučaju stečaja Banke ili skrbnika vrijednosnih papira (tj. depozitarne banke))
  • Potpuna transparentnost za investitore (godišnja i polugodišnja izvješća, Prospekti i Pravila fonda, KIID, ostale informacije o fondovima na internetskoj stranici itd.

Naši fondovi

Kako uplatiti u investicijski fond?

Blog

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.

Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.