Što je investicijski fond?

Investicijski fond oblik je zajedničkog ulaganja, koji se osniva sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine.

Zajedničkim ulaganjem kroz fondove omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te značajno umanjenje rizika kroz puno veću mogućnost diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje.

Investicijski fondovi nude jednostavan pristup financijskim tržištima. Želite li prikupiti dodatna sredstva za odlazak u mirovinu, ulagati na tržištima obveznica s većim prinosima ili sudjelovati na rizičnijim, dioničkim tržištima - upravo su fondovi ekonomičan i učinkovit način provedbe investicija po vašem izboru. 

Fond se sastoji od portfelja odabranih vrijednosnih papira (npr. obveznica) kojima upravljaju stručnjaci - fond manageri sukladno Prospektu i Pravilima fonda i Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16). Portfelj fonda je široko diverzificiran. To znači da fond može ulagati u brojne zemlje kupovinom državnih obveznica tih zemalja ili kupovinom korporativnih obveznica velikih tvrtk. Neto vrijednost imovine svakog fonda utvrđuje se dnevno. Broj izdanih udjela fonda je neograničen,a to je ujedno i razlog zašto se koristi pojam "otvoreni investicijski fondovi". 

Osnovne karakteristike investicijskih fondova prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21):      

  • Fondovi imaju naziv "otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom" što znači da pružaju mogućnost ulaganja neograničenom broju ulagatelja i novi udjeli mogu biti izdani u bilo kojem trenutku
  • Fondovima upravljaju specijalizirane institucije (društva za upravljanje fondovima)
  • Fond manageri su stručne osobe koje upravljaju fondovima i odabiru vrijednosne papire u portfelju fonda
  • Široka diverzifikacija rizika, npr. ulaganjem u vrijednosne papire različitih vrsta i izdavatelja, ali i različite geografske i gospodarske izloženosti 
  • Dnevni izračun neto vrijednosti imovine 
  • Redovite kontrole neovisnih revizora
  • Udjelničar u fondu je suvlasnik imovine pod upravljanjem razmjerno količini uloženih sredstava u fondu; udjeli u fondu predstavljaju zasebnu imovinu (odvojenu od imovine Društva i Banke, zaštićenu u slučaju stečaja Banke ili skrbnika vrijednosnih papira (tj. depozitarne banke))
  • Potpuna transparentnost za investitore (godišnja i polugodišnja izvješća, Prospekti i Pravila fonda, KIID, ostale informacije o fondovima na internetskoj stranici itd.

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.