Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima:

 

Društvo Erste Asset Management (dalje: Društvo) sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo je nebitne izmjene Prospekta fondova pod upravljanjem Društva, kojima je promijenjen naziv sljedećih fondova:

- fond Erste LOCAL CONSERVATIVE promijenio je naziv u ERSTE CONSERVATIVE

- fond Erste ADRIATIC CONSERVATIVE promijenio je naziv u ERSTE E-CONSERVATIVE.

Navedene izmjene primjenjuju se od 24. siječnja 2019. godine.

Nadalje, u okviru postupka usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje: Uredba), Društvo obavještava da je dana 24. siječnja 2019. sukladno članku 193. Zakona zaprimilo odobrenje bitnih promjena prospekata dosadašnjih novčanih fondova od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Navedene bitne izmjene prospekata stupaju na snagu 7. ožujka 2019. U roku od 40 dana od dana objave ove obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Izmjene uključuju promjenu investicijskih ciljeva i strategije fonda kojima se mijenja vrsta fonda iz dosadašnjih novčanih fondova u kratkoročne obvezničke fondove.

Za razliku od novčanih fondova kojima je osnovni cilj ulaganje u kratkoročne instrumente novčanog tržišta s ciljem očuvanja vrijednosti ulaganja, osnovni cilj kratkoročnih obvezničkih fondova je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela Fonda  te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Izmijenjena je i investicijska strategija koja je do sada propisivala izloženost najmanje 75% imovine fondova u instrumente novčanog tržišta i depozite te u obveznice dospijeća do godine dana, a s izmjenama tog ograničenja više nema. Izmijenjena je i valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu koja ranije nije smjela prelaziti 20%, a s izmjenama više nije ograničena. Modificirano vrijeme trajanja (eng. Modified duration) imovine fonda ranije nije smjelo prelaziti 1,5, a s izmjenama je ograničeno u rasponu od 0 do 3.

Izloženost dioničkim tržištima i dalje nije dozvoljena. 

Fondovi će nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela uz nisku volatilnost te nizak do umjeren stupanj izloženosti fonda pojedinom riziku. 

Navedene promjene ciljeva i strategije ulaganja utjecat će na povećanje profila rizičnosti fonda s dosadašnje niske na umjerenu rizičnost, što može uzrokovati veću volatilnost cijene udjela. Zbog toga je i preporučeno vrijeme ulaganja duže od 6 mjeseci.  

Sukladno izmjenama strategije izmijenjene su i pojedine odredbe o naknadama koje se obračunavaju ulagateljima.

Više detalja možete naći u priloženoj Obavijesti o bitnim izmjenama prospekta koja sadrži sve detalje o izmjenama koje su izvršene u navedenim fondovima.

Društvo također napominje da je dana 24. siječnja 2019. zaprimilo odobrenje Agencije za promjenu obveznog sadržaja pravila za navedene fondove.

Sve dosadašnje i potencijalne ulagatelje upućujemo da redovito prate obavijesti koje Društvo objavljuje kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova na temelju kojih mogu donijeti odluku o ulaganju. 

Više o promjenama pročitajte na poveznicama:

 

YOU INVEST

Investirajte na svoj način