Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima:

 

Društvo Erste Asset Management (dalje: Društvo) sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo je nebitne izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva, a sukladno Uredbi o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje Uredba) kojima je promijenjen naziv novčanih fondova:

- fond Erste MONEY promijenio je naziv u Erste LOCAL CONSERVATIVE

- fond Erste EURO-MONEY promijenio je naziv u Erste ADRIATIC CONSERVATIVE

Navedene izmjene primjenjuju se od 21. srpnja 2018. godine.

Nadalje, sukladno Uredbi, Društvo je podnijelo zahtjev za odobrenje bitnih izmjena Prospekta i pravila dosadašnjih novčanih fondova Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).

Izmjene uključuju promjenu investicijskih ciljeva i strategije fonda kojima se mijenja vrsta fonda iz dosadašnjih novčanih fondova u kratkoročne obvezničke fondove.

Za razliku od novčanih fondova kojima je osnovni cilj ulaganje u kratkoročne instrumente novčanog tržišta s ciljem očuvanja vrijednosti ulaganja, osnovni cilj kratkoročnih obvezničkih fondova je rast vrijednosti udjela što će se nastojati ostvariti investiranjem imovine fondova u instrumente tržišta novca, dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno ograničenjima ulaganja određenim Zakonom i Prospektom fonda.  

Izmijenjena je i investicijska strategija koja je do sada propisivala izloženost najmanje 75% imovine fondova u instrumente novčanog tržišta i depozite te u obveznice dospijeća do godine dana, a s izmjenama tog ograničenja više nema. Izmijenjena je i valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu koja ranije nije smjela prelaziti 20%, a s izmjenama više nije ograničena. Modificirano vrijeme trajanja (eng. Modified duration) imovine fonda ranije nije smjelo prelaziti 1,5, a s izmjenama neće smjeti prelaziti 3,0.

Izloženost dioničkim tržištima i dalje nije dozvoljena. 

Fondovi će nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela uz nisku volatilnost te nizak do umjeren stupanj izloženosti fonda pojedinom riziku. 

Navedene promjene ciljeva i strategije ulaganja utjecat će na povećanje profila rizičnosti fonda s dosadašnje niske na umjerenu rizičnost, što može uzrokovati veću  volatilnost cijene udjela. Zbog toga je i preporučeno vrijeme ulaganja duže od godinu dana.  

Sukladno izmjenama strategije izmijenjene su i pojedine odredbe o naknadama koje se obračunavaju ulagateljima.

Nakon odobrenja izmjena Prospekata i pravila fondova od strane HANFA-e, Društvo će istaknuti obavijest o svim detaljnim izmjenama koje su napravljene u istima.

Sve dosadašnje i potencijalne ulagatelje upućujemo da redovito prate obavijesti koje Društvo objavljuje kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova na temelju kojih mogu donijeti odluku o ulaganju. 

 

YOU INVEST

Investirajte na svoj način